Tel: +385 (0)1 36 89 153

Email: info@udruga-opcina.hr

HR EN

Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14) i članka 13. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07 i 125/08,36/09,150/11,144/92, 19/13 i 137/15), i čl. 17. Statuta  Udruge općina u Republici Hrvatskoj od 7. studenoga 2014., Skupština Udruge općina, na sjednici održanoj 24.3.2017. godine, donijela  je 

S T A T U T

UDRUGE OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

I. TEMELJNE ODREDBE 

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuju se odredbe o nazivu, sjedištu i zastupanju; o ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; području djelovanja sukladno ciljevima; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; izgledu pečata udruge; o članstvu i članarini; uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva; pravima i obvezama članova, stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva kao i načinu sazivanja sjednica skupštine u slučaju isteka mandata, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine; o obavljanju gospodarskih djelatnosti sukladno zakonu; prestanku postojanja; postupku  s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge; izboru i opozivu likvidatora udruge te načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge .

Udruga je registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba. Udruga je neprofitna pravna osoba.

Članak 2.

Naziv Udruge je: Udruga općina u Republici Hrvatskoj. 

Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga rabi i naziv na engleskom jeziku koji glasi: Association of Municipalities in the Republic of Croatia.

Sjedište Udruge je u Zagrebu, na adresi Ulica grada Vukovara 271.

 Članak 3.

Udruga se može udruživati u krovnu organizaciju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj.

Udruga može surađivati s odgovarajućim međunarodnim organizacijama i pristupiti međunarodnim udruženjima.

Članak 4.

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je pravokutnog oblika i sadrži sljedeće riječi poredane u tri reda:

Udruga općina u

Republici Hrvatskoj

Zagreb – Ulica grada Vukovara 271

Članak 5.

Udruga ima znak. 

Izgled znaka utvrđuje Predsjedništvo posebnom odlukom.

II. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE UDRUGE

Članak 6.

Udrugu zastupaju i predstavljaju predsjednik, tri dopredsjednika i glavni tajnik Udruge.

Udrugu može zastupati i druga osoba koju predsjednik ovlasti u pisanoj formi.

III. CILJ OSNIVANJA, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJU TE DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 7.

Cilj osnivanja Udruge je zastupanje zajedničkih interesa općina u Republici Hrvatskoj te potpora kontinuiranom i skladnom razvoju sustava lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj.

Udruga, sukladno cilju, djeluje na području: demokratska politička kultura i održivi razvoj.

Članak 8.

Radi ostvarivanja cilja osnivanja iz članka 7. ovog Statuta, Udruga će: 

poticati suradnju i razmjenu iskustava hrvatskih općina;
promicati interesne posebnosti u gospodarskom, kulturnom i drugim područjima života i rada općina; 
pratiti zakonodavstvo koje se odnosi na lokalnu samoupravu i očitovati se o prijedlozima propisa kojima se uređuju poslovi lokalne samouprave i drugi društveni odnosi od lokalnog značaja; 
provoditi obuku radi stručnog usavršavanja dužnosnika i zaposlenika u općinskim tijelima;
organizirati skupove i susrete radi razmatranja pitanja od interesa za općine;
promicati i zastupati interese općina pred tijelima središnje vlasti i drugim institucijama;
pružati pomoć članicama pri uspostavi i ostvarivanju suradnje s općinama izvan zemlje;
surađivati sa srodnim domaćim i međunarodnim organizacijama, te svim institucijama čije djelovanje doprinosi ostvarenju svrhe osnivanja Udruge;
osigurati redovito informiranje svojih članica i
izdavati brošure i publikacije iz područja svoje djelatnosti.

Članak 9.

Udruga povremeno obavlja gospodarske djelatnosti radi stjecanja financijskih sredstava za ostvarivanje svojih ciljeva.

Gospodarske djelatnosti koje Udruga obavlja su:

Nakladnička djelatnost i
obuka za službenike i dužnosnike općina.

Prihod stečen gospodarskim djelatnostima ne može se isplaćivati članovima udruge ili trećim osobama.

IV. ČLANSTVO, PRAVA I OBVEZE ČLANICA 

Članak 10.

 
Članicom Udruge može postati općina koja prihvaća ovaj Statut.

Odluku o pristupanju u članstvo Udruge mora donijeti nadležno tijelo općine.

 Odluku o pristupanju u članstvo potvrđuje Predsjedništvo.

Predstavnik općine u Udruzi je osoba koju za to ovlasti općinski načelnik.

Udruga vodi popis članica u elektroničkom obliku i čini ga dostupnim putem svojih mrežnih stranica.

Članak 11.

Članice Udruge, preko svojih predstavnika u tijelima Udruge, imaju pravo:

- birati i biti birane u tijela Udruge,

- sudjelovati u radu Udruge na način utvrđen Statutom,

- sudjelovati u predlaganju, donošenju i provedbi planova i programa rada Udruge,

- pratiti ostvarivanje zaključaka tijela Udruge i programa rada Udruge,

- predlagati tijelima Udruge razmatranje odgovarajućih sadržaja iz djelokruga tih tijela,

- sudjelovati u radu stručnih skupina,

- usmjeravati i usklađivati međusobne odnose i zajedničke interese općina,

- iznositi stajališta i mišljenja, davati prijedloge o aktima iz djelokruga tijela Udruge,

- provoditi zaključke Skupštine i drugih tijela udruge,

- postavljati pitanja svim tijelima Udruge koja se odnose na njihov rad i dobiti na njih odgovor.

 
Članice Udruge, preko svojih predstavnika u tijelima Udruge, imaju obvezu:

 - poštovati odluke tijela upravljanja Udruge 

- čuvati ugled Udruge i 

- redovito plaćati članarinu.

Članak 12.

Članstvo u Udruzi prestaje odlukom nadležnog tijela članice o istupanju iz Udruge. 

O istupanju članica obavještava Predsjedništvo u pisanom obliku najmanje tri mjeseca prije datuma istupanja iz članstva.


Članstvo u Udruzi prestaje ako članica ne poštuje odluke tijela upravljanja Udruge ili ako narušava ugled Udruge. 

O prestanku članstva odlučuje Predsjedništvo. Protiv odluke Predsjedništva o prestanku članstva može se izjaviti žalba Upravnom odboru Udruge u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke. Upravni odbor je dužan riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Upravnog odbora je konačna. 

Članak 13.
Član tijela Udruge ne može glasovati, odnosno odlučivati o pitanjima u kojima on, njegov bračni drug, njegov usvojitelj ili usvojenik, njegov srodnik po krvi u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do trećeg stupnja, te njegov srodnik po tazbini do drugog stupnja, ima imovinski interes, niti o pitanjima koja se odnose na pravnu osobu čiji je član, u čijem upravljanju sudjeluje, ili u kojoj ima imovinski interes.

Član tijela Udruge dužan je druge članove tijela na prikladan način upozoriti na postojanje okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.

Sukobe i sporove vezane uz rad Udruge i članstvo u njoj članice će riješiti sporazumno. U slučaju da to nije moguće, svaka članica u sporu može se obratiti Predsjedništvu radi posredovanja.

V. USTROJSTVO UDRUGE

Članak 14.

Tijela Udruge jesu:

 1. Skupština

2. Upravni odbor

3. Predsjednik 

4. Predsjedništvo 

5. Glavni tajnik

 

1. Skupština

Članak 15. 

Skupština je najviše tijelo Udruge.


Skupštinu čine predstavnici općina članica Udruge u skladu s odredbama ovoga Statuta.


Skupština može donijeti poslovnik kojim uređuje način rada i odlučivanja.

 

Članak 16.

Predstavnik općine članice u Skupštini predstavlja općinu sve dok nadležno tijelo općine Udruzi ne dostavi odluku da je predstavnik općine u tijelima Udruge promijenjen.

Članak 17.

Skupština: 
donosi Statut, njegove izmjene i dopune,
bira i razrješava članove Upravnog odbora,
bira i razrješava predsjednika i dopredsjednike Udruge iz redova kandidata koje predloži Upravni odbor,
utvrđuje programska načela djelovanja Udruge,
razmatra izvješća Upravnog odbora o radu Udruge,
donosi program rada Udruge,
donosi financijski plan i završni račun Udruge,
donosi poslovnik Skupštine,
odlučuje o prestanku rada Udruge,
odlučuje o udruživanju Udruge u domaće i međunarodne organizacije,
donosi odluku o statusnim promjenama,
obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Udruge.


Članak 18.

Skupština može početi s radom ako su sjednici nazočni predstavnici većine članica Udruge. Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih predstavnika članica Udruge, osim ako ovim Statutom nije drukčije propisano.

Ako u vrijeme zakazano za početak sjednice Skupštine nisu nazočni predstavnici većine članica Udruge, početak sjednice odgađa se 30 minuta. Protekom 30 minuta Skupština može početi s radom i pravovaljano odlučivati većinom glasova nazočnih predstavnika članica ako su Skupštini nazočni predstavnici najmanje 20% svih članica Udruge. 


Članak 19.

Sjednice Skupštine održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Predsjednik Udruge saziva sjednicu Skupštine, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicom. 

Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine u roku trideset dana od primitka pisanog zahtjeva najmanje 20% ukupnog broja predstavnika članica. Predlagatelji sazivanja sjednice Skupštine dužni su predsjedniku, uz pisani zahtjev, dostaviti i prijedlog dnevnog reda sjednice.

Ako predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u propisanom roku, sjednicu mogu sazvati predlagatelji. 

Na izvanrednoj sjednici mogu se raspravljati samo pitanja radi kojih je izvanredna sjednica sazvana. 

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske koja je obnašala dužnost predsjednika.

 

 

2. Upravni odbor

Članak 20.

 Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge.

Upravni odbor čine predsjednik i tri dopredsjednika Udruge, te 16 članova koje iz svojih redova izabere Skupština.

Predsjednik Udruge po položaju je predsjednik Upravnog odbora i Predsjedništva a dopredsjednici Udruge po položaju su dopredsjednici Upravnog odbora i Predsjedništva. 

Općine članice Udruge koje pripadaju istoj županiji mogu Skupštini predložiti člana Upravnoga odbora.

Pri izboru članova Upravnoga odbora Skupština će paziti na zastupljenost svih županija u Upravnom odboru.

Članak 21.

 Mandat članova Upravnoga odbora traje do kraja kalendarske godine u kojoj se održavaju lokalni izbori.


Člana Upravnog odbora kojem je prije isteka redovitog mandata u Upravnom odboru, odlukom nadležnog tijela općine članice, na vlastiti zahtjev ili smrću prestalo svojstvo predstavnika općine članice zamjenjuje osoba koju izaberu općine članice s područja te županije.

Članak 22.

 Članu Upravnoga odbora mandat prestaje:

- istekom,

- ako općina čiji je on predstavnik istupi iz Udruge - danom donošenja odluke o istupanju,

- odlukom Skupštine o razrješenju članova Upravnog odbora – danom koji utvrdi Skupština,

- ako on prestane biti predstavnik članice Udruge – danom kojim je izgubio svojstvo predstavnika, 

- na vlastiti zahtjev - danom kada je zahtjev dostavljen Udruzi,

- smrću. 

Ako mandat člana Upravnoga odbora prestane na temelju podstavka 4., 5. i 6. stavka 1. ovog članka, novi član Upravnoga odbora kooptirat će se u skladu s odredbom članka 21. stavka 2. ovog Statuta.

Mandat kooptiranog člana traje do isteka mandata u koji je taj član kooptiran.


Članak 23.

Upravni odbor:                      
 

rukovodi radom Udruge između sjednica Skupštine,
utvrđuje prijedlog Statuta, njegove izmjene i dopune,
imenuje i opoziva likvidatora,
bira glavnog tajnika Udruge na prijedlog predsjednika,
predlaže Skupštini kandidata za predsjednika i kandidate za dopredsjednike,
podnosi Skupštini godišnje izvješće o radu,
donosi odluku o kriterijima i načinu plaćanja članarine,
donosi akte kojima se uređuje rad Glavnog tajništva,
predlaže Skupštini godišnji financijski plan i završni račun,
daje prijedloge i mišljenja krovnoj organizaciji lokalne samouprave u vezi s promicanjem interesa općina,
donosi odluku o žalbama članova na odluke o isključenju iz udruge i
obavlja i druge poslove koji ovim Statutom nisu utvrđeni kao nadležnost drugih tijela upravljanja.

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Udruge. 

Svaki član Upravnog odbora dužan je općine članice Udruge u svojoj županiji redovito informirati o aktivnostima i radu Udruge.

Članak 24.

Predsjednik Upravnog odbora saziva i predsjeda sjednicom Upravnog odbora, te predlaže dnevni red.

U slučaju spriječenosti predsjednika zamjenjuje dopredsjednik kojega on odredi. 

Sjednice se održavaju prema potrebi.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Upravnog odbora u roku 15 dana od primitka pisanog zahtjeva trećine članova Upravnog odbora. Predlagatelji sazivanja sjednice Upravnog odbora dužni su predsjedniku, uz pisani zahtjev, dostaviti i prijedlog dnevnog reda sjednice. 

Upravni odbor može početi s radom i pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina svih članova Upravnoga odbora.

Ako u vrijeme zakazano za početak sjednice Upravnog odbora nije nazočna većina članova Upravnog odbora, početak sjednice odgađa se 30 minuta. Protekom 30 minuta Upravni odbor može početi s radom i pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje najmanje jedna trećina svih članova. 

Upravni odbor odluke donosi većinom glasova nazočnih članova. 

3. Predsjedništvo

Članak 25.

Predsjedništvo je izvršno tijelo Upravnog odbora koje upravlja radom Udruge između sjednica Upravnog obora.

Predsjedništvo čine predsjednik, tri dopredsjednika i glavni tajnik.

Članovi Predsjedništva imaju mandat sukladno mandatu koji ostvaruju kao članovi Upravnog odbora.

Sjednice Predsjedništva saziva predsjednik prema potrebi.

Predsjedništvo pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina svih članova a odluke donose većinom glasova prisutnih članova Predsjedništva.

Članak 26.

Predsjedništvo:

- rukovodi radom Udruge između sjednica Upravnog odbora,

- predlaže Statut, njegove izmjene i dopune i daje Upravnom odboru na razmatranje i utvrđivanje,
- predlaže program rada Udruge Upravnom odboru, 
- podnosi Upravnom odboru godišnje izvješće o radu, 
- potvrđuje odluku o pristupanju u članstvo, 
- donosi odluku o isključenju iz članstva,
- nadzire primjenu odredaba Statuta i drugih općih akata, materijalno-financijsko poslovanje kao i ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih akata, 
- daje prijedloge, mišljenja i poticaje državnim tijelima u vezi s pitanjima važnim za unapređivanje položaja općina, 
- donosi opće akte sukladno ovlaštenju utvrđenom Statutom, 
- osniva radna tijela radi razmatranja pitanja od interesa za općine i usklađuje njihov rad, 
- provodi odluke Upravnog odbora i Skupštine, 
- odlučuje o potrebi organiziranja stručnih skupova i tematskih rasprava, 
- obavlja i druge poslove koji ovim Statutom nisu utvrđeni kao nadležnost drugih tijela upravljanja. 


4. Predsjednik Udruge

Članak 27.

Predsjednik Udruge osigurava pravilan i zakonit rad Udruge te obavlja poslove određene ovim Statutom i odlukama tijela Udruge.

Predsjednik je za svoj rad odgovoran Skupštini.

Za vrijeme njegove spriječenosti, predsjednika zamjenjuje jedan od tri dopredsjednika kojega on odredi.

Predsjednik može obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga povjeriti dopredsjednicima. 

Mandat predsjednika i tri dopredsjednika traje do kraja kalendarske godine u kojoj se održavaju lokalni izbori. 

5. Glavni tajnik

Članak 28.

Glavnog tajnika bira Upravni odbor na prijedlog predsjednika.

Glavni tajnik je za svoj rad odgovoran predsjedniku Udruge.

Mandat glavnog tajnika traje do kraja kalendarske godine u kojoj se održavaju lokalni izbori. 

U suradnji s predsjednikom, glavni tajnik:

izvršava odluke, zaključke i druge akte Skupštine, Upravnog odbora i Predsjedništva,
naredbodavac je, uz predsjednika i potpredsjednike, za izvršenje financijskog plana,
priprema sjednice Predsjedništva, Upravnog odbora i Skupštine,
odgovoran je za izvršenje programa Udruge i radnih tijela koje imenuje Predsjedništvo, Upravni odbor i Skupština,
organizira i koordinira rad zaposlenika u Glavnom tajništvu,
uz predsjednika i  potpredsjednike predstavlja i zastupa Udrugu,
vodi popis članova i obavještava javnost o radu Udruge i
obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika.

6. Povjerenstva ili odbori

Članak 29.

Radi razmatranja određenih pitanja važnih za općine članice Predsjedništvo može osnivati stalna ili povremena radna tijela. 

Članovi radnih tijela biraju se iz sastava predstavnika općina članica i istaknutih stručnjaka izvan Udruge. 

Odlukom o osnivanju tijela iz stavka 1. ovog članka određuju se i njihovi zadaci. 

7. Likvidator

Članak 30.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koja zastupa udrugu u postupku likvidacije.

Likvidatora imenuje i opoziva Upravni odbor Udruge.

Likvidator ne mora biti iz redova članica Udruge.

Likvidator se upisuje u Registar udruga.

Otvaranjem likvidacijskog postupka likvidator se upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

VI. IMOVINA I FINANCIRANJE UDRUGE

Članak 31.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga stekla:

 - uplatom članarine članica,

- prilozima sponzora i donatora,

- obavljanjem dopuštenih gospodarskih djelatnosti,

- dotacijama.

 Imovinu Udruge čine i nekretnine, pokretnine te imovinska prava Udruge.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom, u skladu sa zakonom.

Članak 32.

Kriterije za plaćanje i visinu članarine utvrđuje Upravni odbor.


Sredstva za rad Udruge utvrđuju se godišnjim financijskim planom.


Za donošenje i izvršenje financijskog plana odgovoran je predsjednik Udruge. 


VII. OBAVLJANJE STRUČNIH, ADMINISTRATIVNIH I FINANCIJSKIH POSLOVA ZA UDRUGU

Članak 33.

Stručne, administrativno-tehničke i financijske poslove Udruge obavlja Glavno tajništvo.

Radom Glavnog tajništva upravlja glavni tajnik.

Ustrojstvo i način rada Glavnog tajništva uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i drugim aktima koje donosi Upravni odbor.

 

VIII. JAVNOST RADA

Članak 34. 

Rad Udruge je javan.

Javnost Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim statutom, poimence:

pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događanjima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladni način
javnim priopćavanjem.
objavama na mrežnim stranicama
dostupnošću akata i informacija
javnošću sjednica tijela udruge


IX. PROMJENE STATUTA


Članak 35.

Promjene Statuta može predložiti Predsjedništvo, Upravni odbor ili 1/3 predstavnika članica Udruge.

Promjene Statuta usvojene su ako za njih glasuje većina članica Skupštine Udruge.

Ako sjednici Skupštine na kojoj se odlučuje o promjenama Statuta nije nazočna većina predstavnika svih članica Udruge, primijenit će se odredba članka 18. stavka 2. ovoga Statuta.


X. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 36.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili iz razloga utvrđenih zakonom.

Odluku o prestanku Udruge donosi Skupština većinom glasova predstavnika svih članica Udruge.

Na donošenje odluke o prestanku Udruge ne primjenjuje se odredba članka 18. stavka 2. ovoga Statuta.

U slučaju prestanka Udruge, provodi se likvidacija, a  imovina udruge se, nakon namirenja dugovanja te troškova postupka likvidacije, temeljem odluke Skupštine dodjeljuje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 37.

 Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge općina u Republici Hrvatskoj usvojen na sjednici Skupštine održanoj 7. studenoga 2014. i njegove kasnije izmjene i dopune.

Članak 38.

 Ovaj Statut stupa na snagu danom registracije pri nadležnom tijelu. 

Predsjednik Udruge općina

u Republici Hrvatskoj

Đuro Bukvić


U Zagrebu, 24.3.2017.

Adresar lokalne samouprave

Copyright © 2019 Udruga općina u Republici Hrvatskoj Sva prava pridržana Izrada web stranica

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti i prikaza sustava oglašavanja. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku, a više o tome možete pročitati ovdje. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice kliknite na "Slažem se".